மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

ஞாயிறு, 29 ஏப்ரல், 2012

கானல் நீர் >

                                        கானல் நீர்                                            
                                                                                                        
கற்ப்பு >     அது  ,
 பவித்திரத்தை பறைசாற்றும் கலாச்சாரம் ..............!
கானல் நீர் >  அது ,
ஒருங்கிணைந்த உயர் வெப்பம் .....................................!
கிளர்ச்சி >     அது ,
அடங்கமறுக்கும் ஆதங்கத்தின் வெளிப்பாடு..........!
கீழ்ப்படிதல் >  அது  
அதிகாரங்களை ஆமோதிக்கும் செயல் .....................!
குடை  >         அது ,
கைக்குள்  அடங்கிய  காருண்யம் ..................................!
கூப்பாடு >     அது ,  
செய்வதறியாச் சொல்லும் சேதி ....................................!
கெடுதல்  >     அது ,     
பிறருக்கென பெற்ற குழந்தை ..........................................!
கேள்வி  >      அது ,  .
அறிதலைச் செய்யும் ஆராய்ச்சி .....................................!
கைமாறு  >     அது ,        
நன்றிக் கடன் ..............................................................................!
கொள்கை  >    அது ,  
மாற்றத்திற்கு  உட்படாத   விருப்பம் .............................!
கோட்டை >  அது ,
நினைவுகூரும் பெயரிடப்பட்ட பிரம்மாண்டம் .......!
கெளரவம்  >  அது ,
உயர்த்தப்பட்ட  பெருமைமிக்க தனித்தன்மை ........!
க் >>இது ,  
பொருள்பட்ட   புள்ளியல்   நிறுத்தம் ............................!
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                     இவன் >>     பிறைத்தமிழன்